„Równi na rynku pracy” i „Pomysł na siebie” to projekty, które do końca 2015 r. są realizowane przez 393 Ochotnicze Hufce Pracy w ramach „Gwarancji dla młodzieży” - podaje Ministerstwo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Europejska inicjatywa „Gwarancje dla młodzieży” to skierowany do państw członkowskich Unii Europejskiej postulat zapewnienia wszystkim młodym ludziom w wieku do 25 lat dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

Odsetek osób bezrobotnych w wieku 15-24 lata na koniec września br. wśród ogółu bezrobotnych wyniósł 17,2%. W porównaniu z rokiem 2013 liczba młodych bezrobotnych spadła o ponad 88 tys.

Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły w sierpniu br. realizację dwóch projektów w ramach „Gwarancji”: „Pomysł na siebie” oraz „Równi na rynku pracy”.

W sześciu województwach: mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim i wielkopolskim są one współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W pozostałych dziesięciu: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim są wspierane w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Oba projekty są realizowane przez 393 jednostki OHP i potrwają do końca 2015 roku.

Na realizację projektu „Pomysł na siebie”, w którym bierze udział 1500 osób, przeznaczono 19.147.500 zł, a na „Równi na rynku pracy” (6 tys. osób) - 97.274.400 zł, czyli w sumie ponad 116 mln zł.

Do OHP mogą zgłaszać się:

- osoby w wieku 15-17 lat zaniedbujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - do nich kierowany jest projekt „Pomysł na siebie”,

- osoby w wieku 18-24 lata nieuczące się i niepracujące, nieposiadające kwalifikacji zawodowych lub posiadające kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy, bez doświadczenia zawodowego, nieposiadające wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy - projekt „Równi na rynku pracy”.

Osoby zgłaszające się do OHP otrzymają konkretną ofertę pomocy w ciągu maksymalnie czterech miesięcy od momentu deklaracji uczestnictwa w projekcie (w przypadku osób niepełnoletnich wymagany będzie podpis rodzica lub opiekuna prawnego).

Jaką pomoc można otrzymać?

Osoby w wieku 15-16 lat (Pomysł na siebie - grupa A):

- szkolenia np. warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, kursy językowe, warsztaty komputerowe, kursy przedsiębiorczości,

- wsparcie pedagogiczno-psychologiczne,

- poradnictwo zawodowe.

Osoby w wieku 16–17 lat, mające ukończone gimnazjum (Pomysł na siebie - grupa B):

- kwalifikacyjne kursy zawodowe (wraz ze stypendium dla uczestników kursów),

- szkolenia np. kursy komputerowe o standardzie ECDL, kursy przedsiębiorczości,

- wsparcie pedagogiczno-psychologiczne,

- poradnictwo zawodowe,

- nauka aktywnego poszukiwania pracy.

Pełnoletni (Równi na rynku pracy):

- szkolenia zawodowe (w tym kursy przekwalifikowujące lub doskonalące),

- sześciomiesięczne staże zawodowe (wraz ze stypendium dla uczestników staży),

- szkolenia w zakresie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców np. z zakresu kompetencji miękkich, językowych, komputerowych, kursu prawa jazdy kat. B,

- wsparcie pedagogiczno-psychologiczne,

- indywidualne wsparcie opiekuna/tutora,

- trening umiejętności społecznych (autoprezentacja, komunikacja itp.),

- poradnictwo zawodowe,

- nauka aktywnego poszukiwania pracy,

- pośrednictwo pracy lub pośrednictwo w zakresie organizacji staży,

- pomoc w podjęciu szkolenia zawodowego, stażu, a także pracy poza miejscem stałego zamieszkania.

Wszyscy uczestnicy programu mogą korzystać z bezpłatnego wyżywienia, dofinansowania kosztów dojazdu na zajęcia, ubezpieczenia NNW, wymaganych badań lekarskich oraz materiałów edukacyjnych. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb danej osoby zgłaszającej się do OHP.

Gdzie się zgłosić po dodatkowe informacje?

Działania Ochotniczych Hufców Pracy w ramach Gwarancji dla młodzieży są realizowane na terenie całego kraju, poprzez ogólnopolską sieć jednostek OHP.

„Gwarancje dla młodzieży” stanowią uzupełnienie realizowanych już przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej działań skierowanych do młodych bezrobotnych. W latach 2014-2021 wsparciem zostanie objętych prawie 2,4 mln osób.

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 7 listopada 2014 r.