Jeżeli jest to korzystne dla pracownika, w umowie wolno ustalić dłuższe okresy wypowiedzenia niż te, które przewiduje kodeks pracy.
O atrakcyjności danej posady nie decyduje wyłącznie wysokość zarobków. Duże znaczenie mają też rozmaite pakiety socjalne i korzystniejsze od określonych w kodeksie pracy standardy zatrudnienia. Jednym z nich jest wydłużenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Najczęściej wydłużenie to negocjowane jest indywidualnie, ale zdarza się też, że określają je dla ogółu pracowników wewnątrzzakładowe układy zbiorowe. W kodeksie pracy przewidziano różne okresy wypowiedzenia umowy w zależności od stażu w danej firmie. Sąd Najwyższy jednak w wyroku z 2 października 2003 r. stwierdził, że zastrzeżenia dla obydwu stron w umowie o pracę okresu wypowiedzenia dłuższego niż przewidziane w kodeksie pracy w określonych okolicznościach nie może być uznane za niekorzystne dla pracownika. Dłuższe wypowiedzenie będzie uznane za korzystne, jeśli dana osoba uzyskała dłuższy okres wypowiedzenia przez firmę, a sytuacja na rynku pracy mogła czynić nierealną możliwość złożenia wypowiedzenia przez samego zainteresowanego.
 źródło: Rzeczpospolita, Tomasz Zalewski, 5 listopada 2007 r.