Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania niektórych zawodów regulowanych należących do działu gospodarka (Dz. U. z 2017 r. poz. 35) - dalej r.s.a.t.u., staż odbywa się w instytucji właściwej ze względu na rodzaj zawodu, którego dotyczy postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji. Wykaz zawodów regulowanych, do których stosuje się przepisy r.s.a.t.u. określa załącznik do tego rozporządzenia.
Kierownik instytucji wyznacza jako opiekuna stażu osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe odpowiednie ze względu na rodzaj zawodu, którego dotyczy postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji. Do zadań opiekuna stażu należy: 1) kontrola realizacji stażu; 2) kontrola obecności wnioskodawcy w instytucji w okresie odbywania stażu; 3) sporządzanie i przechowywanie informacji dotyczących przebiegu stażu; 4) pomoc wnioskodawcy w realizacji stażu.
Opiekun stażu wspólnie z kierownikiem instytucji, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, sporządzają pisemną opinię w sprawie przygotowania wnioskodawcy do samodzielnego wykonywania zawodu wraz ze szczegółowym opisem przebiegu stażu. Opinia zawiera: 1) informacje na temat prawidłowości wykonywania powierzonych obowiązków; 2) ocenę zdobytej przez wnioskodawcę wiedzy merytorycznej; 3) informację o przygotowaniu albo braku przygotowania wnioskodawcy do samodzielnego wykonywania wnioskowanego zawodu regulowanego wraz z uzasadnieniem.
Test przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez organ prowadzący postępowanie, w składzie trzyosobowym. Każda z osób wchodzących w skład komisji posiada wiedzę teoretyczną, umiejętności i doświadczenie praktyczne w zakresie zagadnień będących przedmiotem testu. Test składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczną testu przeprowadza się w formie pisemnego testu, który składa się z nie więcej niż 40 pytań dotyczących wiedzy zawodowej niezbędnej do wykonywania wnioskowanego zawodu regulowanego, opracowanych przez organ prowadzący postępowanie. Część praktyczna testu polega na sprawdzeniu umiejętności praktycznych, zgodnie z zakresem określonym przez organ prowadzący postępowanie i adekwatnym dla wnioskowanego zawodu regulowanego.
Omawiane rozporządzenie weszło w życie 6 stycznia 2017 r. Było ono poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania niektórych zawodów regulowanych należących do działu gospodarka (Dz. U. poz. 1533), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2017 r. Do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.