Statut, będący załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 384) określa szczegółowe zadania Inspektora do spraw Substancji Chemicznych, organizację Biura oraz zasady współpracy z Komisją Europejską oraz Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w zakresie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.
Zgodnie z nim, do zadań Inspektora do spraw Substancji Chemicznych należy m.in.: utworzenie rejestru mieszanin niebezpiecznych i mieszanin stwarzających zagrożenie oraz rejestru otrzymywanych z Europejskiej Agencji Chemikaliów informacji dotyczących substancji; udostępnianie ośrodkom informacji toksykologicznej wskazanym przez ministra właściwego do spraw zdrowia informacji otrzymanych na podstawie art. 15 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322) oraz otrzymanych z Europejskiej Agencji Chemikaliów informacji dotyczących substancji; współpraca z Międzyrządowym Forum Bezpieczeństwa Chemicznego, Międzynarodowym Programem Bezpieczeństwa Chemicznego, Międzynarodowym Rejestrem Potencjalnie Toksycznych Substancji Chemicznych Programu Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych, Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Komisją Europejską oraz Europejską Agencją Chemikaliów.
Inspektor, przy pomocy dyrektora generalnego i osób kierujących komórkami organizacyjnymi kieruje Biurem do spraw Substancji Chemicznych. W skład Biura mogą wchodzić następujące jednostki organizacyjne: 1) Departament do spraw Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, 2) Departament do spraw Oceny Ryzyka, 3) Departament do spraw Substancji i Mieszanin Niebezpiecznych, 4) Biuro Prawne, 5) Biuro Administracyjno-Finansowe.