Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 806) Minister Środowiska, rozporządzeniem z dnia 11 kwietnia 2006 r. (Dz. U. poz. 600) określił wymagania dotyczące szczegółowych rodzajów środków bezpieczeństwa stosowanych w zakładach inżynierii genetycznej.
Środki bezpieczeństwa przewidziane dla poszczególnych kategorii zamkniętego użycia mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia, zaś dla organizmów genetycznie zmodyfikowanych – załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wejdzie w życie 14 maja br. Było ono poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie listy organizmów patogennych oraz ich klasyfikacji, a także środków niezbędnych dla poszczególnych stopni hermetyczności (Dz. U. poz. 1798), utraciło moc z dniem 30 marca 2015 r.