11 marca 2015 r. minister Władysław Kosiniak-Kamysz oraz sekretarz stanu Jarosław Duda spotkali się z Henrim Malossem, Przewodniczącym Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Przewodniczący H. Malosse przedstawił wizję i plany rozszerzenia działań Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego pod swoim przewodnictwem - nie tylko opiniowanie dokumentów unijnych, ale również przygotowanie analiz i ocen wpływu, organizowanie konferencji i seminariów umożliwiających wymianę dobrych praktyk i doświadczeń. Podkreślił znaczenie społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorczości społecznej oraz włączania organizacji społeczeństwa obywatelskiego do konsultacji społecznych.

Minier Kosiniak-Kamysz wskazał na prowadzone w Polsce prace nad nowymi rozwiązaniami ustawowymi w zakresie dialogu społecznego oraz przedstawił sytuację społeczno-ekonomiczną w Polsce.

Wiceminister J. Duda zaprezentował rozwiązania wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Minister W. Kosiniak-Kamysz przypomniał również, iż trwają prace nad ustawą o przedsiębiorczości społecznej.

W kontekście unijnym minister Kosiniak-Kamysz podkreślił znaczenie, jakie Polska przywiązuje do fundamentalnych zasad UE, w tym swobody przepływu pracowników i usług. Zgodzono się co do konieczności zapobiegania nadmiernej regulacji oraz upraszczania procedur w ramach UE.

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 13 marca 2015 r.