Krok 1: podpisanie umowy zlecenia 

Poziom minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w przypadku realizowania umowy zlecenia/o świadczenie usług przez osobę fizyczną albo osobę samozatrudnioną na rzecz przedsiębiorców albo innych jednostek organizacyjnych w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności jest skorelowany z wysokością ustalanegocorocznie minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. minimalna stawka godzinowa będzie wzrastała w stopniu równym wzrostowi minimalnegowynagrodzenia ustalanego dla pracowników).

Czytaj: Umowy zlecenia od 2017 r. - nie popełnij tych 7 błędów!

Krok 2: czy wysokość minimalnej stawki ustalamy na rok 2017?

Sposób ustalania minimalnej stawki godzinowej przy umowie zlecenia jest wskazany w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Krok 3: wysokość minimalnej stawki ustalamy na rok 2017

W 2017 roku wysokość minimalnej stawki godzinowej ustala się w kwocie wynikającej ze zwaloryzowania kwoty 12 zł o wskaźnik uzyskany z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 2017 rok przez wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2016 roku. Wynik obliczeń zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w ten sposób, że:

– końcówki kwot wynoszące mniej niż 5 groszy pomija się, a

– końcówki kwot wynoszące 5 i więcej groszy podwyższa się do pełnych dziesiątek.

Biorąc pod uwagę fakt, że wynagrodzenie minimalne w 2017 r. wynosi 2000 zł, minimalna stawka godzinowa w 2017 r. wynosi 13 zł (2000 zł : 1850 zł = 1,08; 12 zł x 1,08 = 12,96 zł, po zaokrągleniu 13 zł).

Krok 4: wysokość minimalnej stawki ustalamy na kolejne lata

Od dnia 1 stycznia 2018 r. wysokość minimalnej stawki godzinowej będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonej na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w roku, w którym odbywają się negocjacje. Końcowy wynik obliczeń będzie zaokrąglany do pełnych dziesiątek groszy.

W 2018 r. wysokość minimalnej stawki godzinowej będzie wynosić:

wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. x [(wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r. : wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.) x 100%].

Krok 5: ustalenie wysokości minimalnej stawki godzinowej

Wysokość minimalnej stawki godzinowej podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 września każdego roku.

Przetestuj bezpłatnie program i zobacz jakie obowiązki ciążą na zleceniodawcach w związku ze zmianami od 1 stycznia 2017 r.  >>>