Międzynarodowy Dzień Migranta

Chociaż dla wielu krajów migranci stanowią cenne źródło zarówno wykwalifikowanej, jak i niewykwalifikowanej siły roboczej, często dużo pracują w godzinach nadliczbowych i mają problemy zdrowotne, a tym samym są narażeni na wypadki przy pracy i choroby znacznie bardziej niż inni pracownicy.

W zakresie pojęcia „pracownicy migrujący” mieszczą się bardzo różne osoby migrujące z rozmaitych powodów oraz o zróżnicowanych poziomach kwalifikacji zawodowych. Nie wszyscy ci pracownicy są zagrożeni, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i zdrowie w pracy, lecz istnieją pewne aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pracowników migrujących, które dają powody do niepokoju. Należą do nich: 1) wysokie wskaźniki zatrudnienia pracowników migrujących w sektorach wysokiego ryzyka; 2) bariery językowe i kulturowe w zakresie porozumiewania się oraz szkolenia BHP; oraz 3) z reguły pracownicy migrujący dużo pracują w godzinach nadliczbowych, a ich stan zdrowia częstokroć jest nienajlepszy, dlatego też są bardziej podatni na urazy i choroby zawodowe.

Choć istnieją publikacje na temat migracji, jak też zdrowia i warunków pracy migrantów, to potrzeba więcej badań nad ryzykiem zawodowym pracowników migrujących, gdyż wciąż brakuje spójnego obrazu całości zagadnienia. Temat komplikują niejednolite definicje pojęcia „migrant”, stosowanie innej terminologii, brak rzetelnych danych statystycznych oraz fakt, że wiele materiałów dotyczących problematyki pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i niekoniecznie przekłada się na kontekst UE.

Ponadto potrzeba dobrej praktyki w celu zapewnienia, że pracodawcy, przedstawiciele pracowników w sprawach bezpieczeństwa i inni interesariusze będą potrafili znaleźć praktyczne rozwiązania mające zapobiegać urazom pracowników migrujących.

Źródło: www.osha.europa.eu, stan z dnia 17 grudnia 2012 r.

Data publikacji: 17 grudnia 2012 r.