Centralny Instytut Ochrony Pracy pełni rolę Krajowego Centrum Informacji o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy (Krajowe Centrum CIS), będąc polską filią Międzynarodowego Centrum Informacji o BHP (International Occupational Safety and Health Information Centre CIS).

Centrum międzynarodowe działa od 1959 r. w ramach Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP, ILO) w Genewie, stanowiąc światowy ośrodek informacji w zakresie ochrony przed wypadkami i chorobami zawodowymi, ergonomii, inżynierii środowiska oraz wielu dziedzin pokrewnych, a ponadto gromadzący i upowszechniający literaturę na temat bhp.

Centrum CIS w Genewie zorganizowało sieć prawie 160 krajowych lub regionalnych Centrów CIS, wśród których od 1960 r. znajduje się centrum polskie.

Zadaniem centrum polskiego jest m.in. uczestniczenie w tworzeniu międzynarodowych źródeł informacji, w tym przez dostarczanie do Centrum CIS w Genewie informacji o polskim piśmiennictwie i wydarzeniach z dziedziny bezpieczeństwa pracy i ergonomii, przeznaczonych do zamieszczania w bazach danych i wydawnictwach informacyjnych. Są to m.in. czasopisma i biuletyny, w tym elektroniczne, książki, poradniki i podręczniki, bazy danych, programy działalności, informacje o najnowszych wydawnictwach oraz programy kursów i konferencji. Krajowe Centrum CIS rozpowszechnia informacje i wydawnictwa, otrzymywane z sieci Centrów CIS, w tym informacje o działalności Międzynarodowego Centrum CIS i całej sieci Centrów CIS, jako ważnego źródła informacji o zagranicznych osiągnięciach i działaniach w zakresie bhp, w tym udostępnia (na podstawie bazy CIS.doc-text) pełne teksty dokumentów (do 150 stron), których opisy zamieszczane są w bazie CIS.doc oraz w Biuletynie ILO-CIS.

Centrum Polskie oferuje użytkownikom krajowym udostępnianie na miejscu w Bibliotece CIOP-PIB lub wypożyczanie wydawnictw uzyskanych z Międzynarodowego Centrum CIS oraz z innych Centrów, przesyłanie zainteresowanym informacji i tekstów wybranych dokumentów w formie drukowanej lub elektronicznej, odbitki kserograficzne fragmentów wydawnictw, tłumaczenia krótkich tekstów na język polski, uzyskiwanie informacji i zagranicznych wydawnictw poprzez sieć Centów CIS.

Ponadto Centrum w CIOP umożliwia otrzymanie międzynarodowych kart bezpieczeństwa chemicznego oraz międzynarodowych kart zagrożeń w wybranych zawodach, teksty konwencji MOP, bazy danych i inne źródła informacji amerykańskiej inspekcji pracy (NIOSH) oraz umożliwia dostęp do rubryki z najczęściej zadawanymi pytaniami kanadyjskiej inspekcji pracy (CCOHS).

Wszystkie te publikacje Krajowe Centrum CIS udostępnia nieodpłatnie. Wyszukiwanie informacji i sporządzanie wykazów literatury wykonywane jest również bezpłatnie na podstawie zamówień telefonicznych, listownych lub w formie elektronicznej. Mogą one być udostępniane w formie elektronicznej lub w przypadku kilkustronicowej objętości - w formie drukowanej.

Edward Kołodziejczyk