Centralny Instytut Ochrony Pracy pełni rolę Krajowego Centrum Informacji o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy, będąc polską “filią” Międzynarodowego Centrum Informacji o BHP (International Occupational Safety and Health Information Centre CIS).
Centrum międzynarodowe działa od 1959 r. w ramach Międzynarodowej Organizacji Pracy, stanowiąc światowy ośrodek informacji w zakresie ochrony przed wypadkami i chorobami zawodowymi, ergonomii, inżynierii środowiska oraz wielu dziedzin pokrewnych.
Centrum CIS w Genewie zorganizowało sieć prawie 160 krajowych lub regionalnych Centrów CIS, wśród których od 1960 r. znajduje się centrum polskie.
Zadaniem centrum polskiego jest m.in. uczestniczenie w tworzeniu międzynarodowych źródeł informacji poprzez dostarczanie do Centrum w Genewie informacji o polskim piśmiennictwie i wydarzeniach z dziedziny bezpieczeństwa pracy i ergonomii. Są to m.in. czasopisma i biuletyny, w tym elektroniczne, książki, poradniki i podręczniki, bazy danych, programy działalności, informacje o najnowszych wydawnictwach oraz programy kursów i konferencji. Krajowe Centrum CIS rozpowszechnia z kolei informacje i wydawnictwa, otrzymywane z sieci Centrów CIS, w tym informacje o działalności Międzynarodowego Centrum CIS i całej sieci centrów, jako ważnego źródła informacji o zagranicznych osiągnięciach i działaniach w zakresie bhp, w tym udostępnia (na podstawie bazy CIS.doc-text) pełne teksty dokumentów (do 150 stron), których opisy zamieszczane są w bazie CIS.doc oraz w Biuletynie ILO-CIS.
Centrum polskie oferuje użytkownikom udostępnianie na miejscu w Bibliotece CIOP-PIB lub wypożyczanie wydawnictw uzyskanych z Międzynarodowego Centrum CIS oraz z innych centrów, przesyłanie zainteresowanym informacji i tekstów wybranych dokumentów w formie drukowanej lub elektronicznej, odbitki kserograficzne fragmentów wydawnictw, tłumaczenia krótkich tekstów na język polski, uzyskiwanie informacji i zagranicznych wydawnictw poprzez sieć Centrów CIS. Na podstawie posiadanych wydawnictw i baz danych pomaga w wyszukiwaniu informacji i opracowywaniu wykazów literatury na określone tematy, udostępnia pełne teksty dokumentów (do 150 stron) zawartych w bazie CIS.doc-text, pośredniczy między użytkownikami polskimi a Międzynarodowym Centrum CIS i innymi centrami, ułatwia kontakty, służy pomocą w uzyskaniu prenumeraty usług Międzynarodowego Centrum CIS, rozpowszechnia informacji CIS w różnych formach, m.in. poprzez udostępnianie informacji o najnowszych wydarzeniach na świecie i nowych wydawnictwach, udostępnianie na stronie internetowej Krajowego Centrum pełnych tekstów miesięcznika "CIS Newsletter", informacji o działalności i wydawnictwach poszczególnych instytucji polskich oraz pełnych tekstów wybranych dokumentów.
Ponadto Centrum w CIOP umożliwia otrzymanie międzynarodowych kart bezpieczeństwa chemicznego oraz międzynarodowych kart zagrożeń w wybranych zawodach, teksty konwencji MOP, bazy danych i inne źródła informacji amerykańskiej inspekcji pracy (NIOSH) oraz umożliwia dostęp do rubryki z najczęściej zadawanymi pytaniami kanadyjskiej inspekcji pracy (CCOHS).
Wszystkie publikacje Krajowe Centrum CIS udostępnia nieodpłatnie. Wyszukiwanie informacji i sporządzanie wykazów literatury wykonywane jest również bezpłatnie na podstawie zamówień telefonicznych, listownych lub w formie elektronicznej. Mogą one być udostępniane w formie elektronicznej, na CD lub w przypadku kilkustronicowej objętości - w formie drukowanej (kontakt: Barbara Szczepanowska, e-mail: baszc@ciop.pl tel. (48 22) 623 36 77).
Z Polskim Centrum CIS współpracują m.in.: Biblioteka Główna Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Instytut Ochrony Środowiska, KG Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowa Inspekcja Pracy.