Oświadczenia zostają

Zgodnie z zapowiedziami DGP resort nie zlikwiduje procedury oświadczeniowej, która pozwala w łatwy sposób zatrudnić cudzoziemca z państw trzecich. Wystarczy, że pracodawca zarejestruje oświadczenie w powiatowym urzędzie pracy, aby obcokrajowiec mógł podjąć zatrudnienie w naszym kraju przez maksymalnie sześć miesięcy (w ciągu kolejnych 12). Nie zmieni się też katalog sześciu państw, które mogą korzystać z tej możliwości (Ukraina, Białoruś, Armenia, Rosja, Mołdawia, Gruzja). Nowela przewiduje natomiast, że minister pracy będzie mógł określić listę zawodów, w których oświadczenia będą mogły dotyczyć również obywateli innych państw – jeżeli takie są potrzeby rynku.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Będą limity

Oświadczenia nie będą już rejestrowane automatycznie. Ustawa wskaże przypadki, kiedy urząd będzie mógł odmówić firmie. Tak się stanie, jeżeli pracodawca był karany (np. za handel ludźmi) albo wyczerpał się limit zgód na pracę. To nowa propozycja resortu. Będzie mógł on bowiem określić (w porozumieniu z ministrem rozwoju i spraw wewnętrznych) maksymalną liczbę pozwoleń, udzielonych w danym roku. Limit ma zależeć od potrzeb polskiego rynku pracy, względów bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, zasady komplementarności zatrudnienia cudzoziemców w stosunku do obywateli polskich, obciążenia i możliwości urzędów, które podejmują decyzje w sprawie oświadczeń. Pułapy będą mogły dotyczyć poszczególnych województw lub zawodów, określać rodzaje umów, na podstawie których cudzoziemcowi może zostać powierzone wykonywanie pracy, lub określać symbol PKD oraz rodzaj wykonywanej działalności przez podmiot powierzający wykonywanie pracy obcokrajowcy. Podobne ograniczenia obejmą także zezwolenia na pracę w Polsce, o które mogą się starać pozostali cudzoziemcy niż ci wskazani w katalogu państw (czy zawodów) uprzywilejowanych do korzystania z szybkiej ścieżki oświadczeniowej.

Takie zmiany nie podobają się przedsiębiorcom. Tylko w ubiegłym roku urzędy zarejestrowały ok. 1 mln oświadczeń.

Wiecej w ''Dziennik Gazeta Prawna''

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna