Projekt dotyczy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych dla kobiet powyżej 55 roku życia i mężczyzn powyżej 60 roku życia, jeżeli w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania w urzędzie pracy jako bezrobotni świadczyli usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo współpracowali przy wykonywaniu tych umów (przy podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy równej co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu).

W chwili obecnej pracodawcy nie muszą opłacać składek na Fundusz Pracy za kobiety powyżej 55 roku życia i mężczyzn powyżej 60 roku życia w ww. okolicznościach. W efekcie osoby te, które rejestrują się jako bezrobotni, nie mają prawa do zasiłku dla bezrobotnych z uwagi właśnie na brak odprowadzanych składek na FP.
Źródło: www.pkpplewiatan.pl, stan z dnia 23 lutego 2012 r.