Konfederacja Lewiatan popiera rekomendacje Komisji Europejskiej dotyczące usunięcia przeszkód w zawieraniu umów o pracę na czas nieokreślony, zwiększenia udziału w rynku pracy grup najbardziej zagrożonych - kobiet, pracowników o niskich kwalifikacjach i osób starszych. Zdaniem pracodawców, aby utrzymać konkurencyjność i długofalowy wzrost gospodarczy oparty na wiedzy, trzeba inwestować w pracowników.

- Usunięciu przeszkód w zawieraniu umów o pracę na czas nieokreślony powinny służyć działania promujące ten rodzaj zatrudnienia, takie jak zapewnienie większej przejrzystości formalności związanych z ich wypowiadaniem, czy weryfikacja ok. 40 grup osób szczególnie chronionych. Od dłuższego czasu brakuje inicjatyw, które uatrakcyjniłyby zatrudnienie w ramach umów o pracę - mówi Robert Lisicki, radca prawny, dyrektor departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan.

Jednocześnie Lewiatan popiera rekomendację KE dotyczącą zwiększenia partycypacji w rynku pracy grup najbardziej zagrożonych - kobiet, pracowników o niskich kwalifikacjach i osób starszych. Zdaniem pracodawców konieczne jest też wspieranie przedsięwzięć rozwijających kompetencje potrzebne na rynku pracy oraz usuwanie barier ograniczających stałe zatrudnienie.

Niezwykle istotne jest podjęcie wysiłków podwyższających rzeczywisty wiek przejścia na emeryturę (co ma szczególne znaczenie w kontekście obniżenia wieku emerytalnego od 1 października br.) i rozpoczęcie reformy preferencyjnych systemów emerytalno-rentowych.

Konfederacja Lewiatan, odnosząc się do rekomendacji Komisji Europejskiej, podnosiła także kwestie m.in.:

- skutecznego wdrażania mechanizmów przeciwdziałających postępującemu starzeniu się społeczeństwa,

- zwiększenia aktywności zawodowej kobiet, nisko wykwalifikowanych pracowników oraz osób starszych w oparciu o systemowe rozwiązania zachęcające do pracy i pozostania na rynku pracy,

- reformy KRUS,

- reformy edukacji promującej dualne kształcenie i lepsze dopasowanie kwalifikacji osób kończących edukację do oczekiwań rynku pracy wraz z rozwiązaniami stymulującymi współpracę firm ze szkołami, w celu bieżącego dostosowywania programów nauczania do oczekiwań i planów pracodawców,

- reformy szkolnictwa wyższego ukierunkowanego na wprowadzanie innowacji w oparciu o współpracę uczelni wyższych i firm,

- wprowadzania mechanizmów stymulujących i wspierających kształcenie przez całe życie wraz z większym zaangażowaniem dorosłych w podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie kompetencji kluczowych dla firm.

Źródło: konfederacjalewiatan.pl, stan z 30.05.2017 r.