Lepsza ochrona przed zanieczyszczeniami przemysłowymi

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają na celu jeszcze bardziej skuteczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z dużych zakładów przemysłowych.

Projektowane przepisy są związane także z koniecznością wdrożenia dyrektywy Unii Europejskiej z 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych, zwaną dyrektywą IED. Wprowadza ona od 1 stycznia 2016 r. m.in. bardziej rygorystyczne standardy emisji takich gazów, jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły, pochodzących z dużych zakładów przemysłowych.

Dotychczas emisja zanieczyszczeń do powietrza z zakładów przemysłowych w Polsce była regulowana m.in. przepisami ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, poprzez wydawanie pozwoleń zintegrowanych oraz pozwoleń na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza. Nowe przepisy dokonują zmian i uzupełnień w obowiązującym systemie pozwoleń.

Przepisy ustawy stwarzają m.in. ramy prawne dla wprowadzenia mechanizmów elastycznych umożliwiających firmom czasowe odstępstwa od zaostrzonych od 1 stycznia 2016 r. wymagań emisyjnych wynikających z IED. Dyrektywa przewiduje możliwość zastosowania takiego rozwiązania. Jest nim Przejściowy Plan Krajowy (PPK). Pozwala on na przesunięcie terminu obowiązywania zaostrzonych standardów emisyjnych do połowy 2020 r. Obecnie Polska czeka na ostateczną akceptację PPK przez Komisję Europejską.

Nowa ustawa dokonuje także szeregu zmian redukujących zbędne obciążenia administracyjne związane z pozwoleniami emisyjnymi. Umożliwia m.in. bezterminowe wydanie pozwoleń zintegrowanych.

Projektowane przepisy dotyczą ponadto bardziej efektywnego spełniania przez zakłady przemysłowe najlepszych dostępnych technik BAT. Będzie to możliwe m.in. poprzez wprowadzenie nowego rodzaju dokumentów, tzw. Konkluzji BAT przyjmowanych w formie decyzji Komisji Europejskiej.

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 15 stycznia 2014 r.

Data publikacji: 15 stycznia 2014 r.