Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1682) Prezes ZUS w komunikacie z dnia 18 lutego 2015 r. ogłosił obowiązujące od dnia 1 marca 2015 r. kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia.

Od dnia 1 marca 2015 r. kwoty te wynoszą:

a) 561,70 zł - dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

b) 421,31 zł - dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

c) 477,47 zł - dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Źródło: www.zus.pl, stan z dnia 24 lutego 2015 r.