Kwota przychodu stosowana przy zawieszaniu renty socjalnej
\

Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r. renta socjalna zostanie zawieszona, jeżeli osoba pobierająca tę rentę osiągnie przychód w kwocie 2618,10 zł.

Tak wynika z ogłoszonego 24 maja komunikatu Prezesa ZUS z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2013 r. ogłoszonego do celów emerytalnych (Mon. Pol. poz. 430).

Renta socjalna ulega zawieszeniu w przypadku gdy osoba uprawniona osiągnęła przychód w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych.

Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r. kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia będzie wynosiła 2618,10 zł. To o 34,80 zł więcej niż w maju.

W okresie od 1 marca 2013 r. do 31 maja 2013 r. kwota ta wynosiła 2583,30 zł.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.monitorpolski.gov.pl, www.zus.pl, stan z dnia 27 maja 2013 r.

Data publikacji: 27 maja 2013 r.