Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

W myśl art. 2373 § 21 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. pracodawca jest obowiązany nie tylko organizować szkolenia z dziedziny bhp dla podległych mu pracowników, ale powinien również samemu odbyć takie szkolenie w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane. Szczegółowe zasady organizowania szkoleń z dziedziny bhp regulują przepisy rozporządzenia  z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) - dalej r.s.b.h.p.
Stosownie do § 4 ust. 1 r.s.b.h.p., szkolenia z dziedziny bhp mogą być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bhp, a więc:
1.    placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
2.    szkoły ponadgimnazjalne,
3.    jednostki badawczo-rozwojowe, szkoły wyższe lub inne placówki naukowe,
4.    stowarzyszenia, których celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy,
5.    osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.)
 – jeżeli prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie bhp.
Od przyjętej powyżej reguły istnieje jednak wyjątek. Zgodnie z § 4 ust. 2 r.s.b.h.p. pracodawcy nie mogą organizować szkoleń z zakresu bhp dla samych siebie, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bhp. Takie szkolenia mogą być przeprowadzane jedynie przez jednostki organizacyjne, o których mowa powyżej.
Podmiot organizujący szkolenia bhp, zgodnie z § 5 r.s.b.h.p., jest obowiązany zapewnić:
1.    programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk,
2.    programy szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu – w przypadku prowadzenia takiego szkolenia,
3.    wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia,
4.    odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej,
5.    wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia,
6.    właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.
Zgodnie z § 16 ust. 3 r.s.b.h.p., potwierdzeniem ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia okresowego z zakresu bhp jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia, którego wzór został określony w załączniku nr 3 do r.s.b.h.p.
Przepisy nie precyzują, kto w imieniu organizatora może podpisywać zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego z zakresu bhp. Może to być zatem dowolna osoba upoważniona przez organizatora tego szkolenia – nawet taka, która nie posiada kwalifikacji do prowadzenia szkoleń z tego zakresu. Takie kwalifikacje powinien natomiast bezwzględnie posiadać wykładowca takich szkoleń.