Odpowiedź

Obowiązek prania, konserwacji, naprawy, odpylania i odkażania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego spoczywa na pracodawcy użytkowniku.

Uzasadnienie

Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych reguluje ustawa z 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 360) - dalej u.z.p.t. Przepis art. 9 ust. 2a u.z.p.t. nakłada na pracodawcę użytkownika obowiązek dostarczenia pracownikowi tymczasowemu odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, zapewnienia napojów i posiłków profilaktycznych, przeprowadzenia szkolenia w zakresie bhp, ustalenia okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy, przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego oraz informowania o tym ryzyku.
Z uwagi na fakt, że dostarczona pracownikowi odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej muszą posiadać właściwości ochronne i użytkowe, które zapewnia się m.in. poprzez ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie, to na pracodawcy użytkowniku spoczywa obowiązek prania, konserwacji, naprawy, odpylania i odkażanie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Jeżeli pracodawca użytkownik nie jest w stanie zapewnić prania odzieży roboczej, istnieje możliwość obarczenia tą czynnością pracownika tymczasowego pod warunkiem przyznania mu ekwiwalentu pieniężnego w wysokości poniesionych przez niego kosztów. Tego rodzaju rozwiązanie jest dopuszczalne pod warunkiem dokonania odpowiednich uzgodnień w tym zakresie między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem. Stosownie do art. 9 ust. 3 pkt 2 u.z.p.t., przed zawarciem umowy o pracę między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym agencja i pracodawca użytkownik mogą uzgodnić na piśmie m.in. zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązków pracodawcy dotyczących bhp innych niż określone w art. 9 ust. 2a u.z.p.t. Niezależnie od dokonanych uzgodnień wypłata ekwiwalentu nie może dotyczyć środków ochrony indywidualnej (art. 2379 § 2 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy, Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.).

Kamila Milczarek, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 27 marca 2017 r.

  Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów