Różnicowanie stopy procentowej składki nie dotyczy wszystkich płatników. ZUS IWA za dany rok kalendarzowy obowiązani są złożyć płatnicy składek, którzy byli zgłoszeni do ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia roku kalendarzowego, za który jest składana informacja ZUS IWA oraz przez co najmniej jeden dzień w styczniu następnego roku kalendarzowego; zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego przez cały rok kalendarzowy co najmniej 10 osób i byli wpisani do rejestru REGON na dzień 31 grudnia roku kalendarzowego, za który składania jest informacja ZUS IWA.

Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie uwzględnia się osób, które nie podlegały ubezpieczeniu wypadkowemu w danym miesiącu, przebywały przez cały miesiąc na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, pobierały zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, odbywały służbę zastępczą lub w danym miesiącu nie podlegały ubezpieczeniu wypadkowemu, ale płatnik składek w dokumentach rozliczeniowych za ten miesiąc uiścił za nich składki na ubezpieczenie wypadkowe. Osobę, która w danym miesiącu podlegała ubezpieczeniu wypadkowemu z dwóch lub więcej tytułów uwzględnia się w ogólnej liczbie ubezpieczonych tylko jeden raz. Liczbę tę zaokrągla się do jedności, poniżej 0,5 ubezpieczonego w dół, powyżej – w górę.