Korzystniejsze zasady wznawiania wypłaty emerytur mundurowych
\

Od 12 czerwca 2014 r. wypłata emerytur byłym funkcjonariuszom i żołnierzom zawodowym, wstrzymana z przyczyn niezależnych od organu emerytalnego, będzie wznawiana na korzystniejszych niż dotąd zasadach - od miesiąca, w którym wstrzymano wypłatę.

Dotychczas emerytowani funkcjonariusze i żołnierze otrzymywali świadczenia dopiero za okres od miesiąca złożenia wniosku - emerytura za okres sprzed miesiąca złożenia wniosku nie podlegała wypłacie. Warunkiem wznowienia wypłat i przekazania zaległych świadczeń jest brak powodu, dla którego emerytura nie była wypłacana, czyli np. uzupełnienie numeru konta bankowego przez byłego żołnierza lub funkcjonariusza. Osoby te otrzymają świadczenia za okres od miesiąca, w którym wstrzymano wypłatę, ale nie więcej niż za 3 lata od miesiąca złożenia wniosku o jej wznowienie.

Tak wynika z obowiązującej od 12 czerwca br. nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 696).

Nowe przepisy mają także zastosowanie do wniosków o wznowienie wypłat już złożonych, ale jeszcze nie rozpatrzonych przez organ emerytalny.

Nowelizacja wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 lutego 2013 r. stwierdzający niekonstytucyjność przepisu dotyczącego zasad wypłaty wstrzymanych świadczeń emerytowanym funkcjonariuszom służb mundurowych. Zakwestionowany przez TK przepis dotyczył przypadków, gdy zawieszenie wypłaty wynikało z braku możliwości doręczenia emerytury z przyczyn niezależnych od organu emerytalnego.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 13 czerwca 2014 r.

Data publikacji: 13 czerwca 2014 r.