Rodzaje testów, które powinny być stosowane w ramach kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych w jednostce ochrony zdrowia, określa wchodząca dziś w życie nowelizacja Prawa atomowego. W ustawie zapisano też m.in., kto jest uprawniony do wykonywania testów. Dotychczas kwestia ta była uregulowana w rozporządzeniu.
Nowelizacja wymienia następujące rodzaje testów: odbiorcze (akceptacyjne), eksploatacyjne (dotyczące urządzeń radiologicznych stosowanych w radioterapii) oraz podstawowe i specjalistyczne (w zakresie urządzeń wykorzystywanych w medycynie nuklearnej, rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej).
W myśl ustawy, testy odbiorcze będą wykonywać osoby upoważnione przez kierownika jednostki ochrony zdrowia przy udziale przedstawicieli dostawcy sprzętu radiologicznego. Testy eksploatacyjne oraz specjalistyczne będą wykonywane przez podmioty posiadające specjalną akredytację oraz przez specjalistów w dziedzinie fizyki medycznej lub inżynierii medycznej, zatrudnionych w jednostce ochrony zdrowia. Testy eksploatacyjne będą mogły także wykonywać inne upoważnione osoby pod nadzorem fizyka medycznego lub inżyniera medycznego. Z kolei testy podstawowe mają należeć do kompetencji osób obsługujących urządzenia radiologiczne, zatrudnionych w jednostce ochrony zdrowia i upoważnione do ich wykonywania przez kierownika jednostki.
Nowelizacja wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 30 lipca 2013 r., w którym TK zakwestionował uregulowanie kwestii podmiotów uprawnionych do kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych w rozporządzeniu – bez podstawy prawnej zawartej w ustawie.
Sejm uchwalił nowelizację 25 lipca 2014 r., a prezydent podpisał ją 27 sierpnia 2014 r.