Konferencja na rzecz promocji idei aktywności osób w wieku 50+
\

W dniach 27-28 czerwca 2012 r. odbywa się konferencja "Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ Solidarność pokoleń".

Konferencję otworzyła i przywitała jej uczestników Czesława Ostrowska, Podsekretarz Stanu w MPiPS i Krajowy Koordynator Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. W konferencji wziął udział również Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Nie sposób mówić o konkurencyjności gospodarki czy wydłużaniu wieku emerytalnego, bez zapewnienia zatrudnienia dla wszystkich grup wiekowych. Program wspierający osoby starsze na rynku pracy przynosi wymierne efekty - powiedział Minister Kosiniak-Kamysz. - Od III kwartału 2008 r. do roku 2011 wskaźnik zatrudnienia wzrósł o ponad 5 punktów procentowych, mimo wzrostu bezrobocia w tym okresie.

Zdaniem Ministra Kosiniak-Kamysza wydłużanie się życia, będące sukcesem, świadczącym o poprawie standardów, staje się też wyzwaniem: demograficznym i gospodarczym. Rozwiązania, poszukiwane na tej konferencji, powinny pomóc mu sprostać.– W tym miejscu warto wspomnieć o przygotowanym w moim resorcie Rządowym Programie Aktywności Osób Starszych na lata 2012-2013, który właśnie został skierowany do konsultacji zewnętrznych, będącym doskonałym uzupełnieniem programu „Solidarność pokoleń 50+”- dodał Minister Kosiniak-Kamysz.

Minister Kosiniak-Kamysz powiedział podczas spotkania z dziennikarzami w przewie konferencji, że w najbliższych dniach MPiPS wystąpi do Ministerstwa Finansów o uwolnienie środków z Funduszu Pracy na aktywną walkę z bezrobociem. Część uzyskanych funduszy zostanie przeznaczona na najbardziej skuteczne jej formy, skierowane do bezrobotnych absolwentów, takie jak staże czy szkolenia. - Grupą, która jest najbardziej mobilna, są młodzi – dodał Sekretarz Stanu Jacek Męcina. – Dlatego dla nich przeznaczone będą dotacje na zasiedlenie, by mogli szukać pracy poza miejscem swojego zamieszkania.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie internetowej projektu www.50plus.gov.pl

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 28 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 28 czerwca 2012 r.