Kompromis w sprawie urlopów dla poratowania zdrowia
\

W dniu 7 sierpnia 2012 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów i związków zawodowych nauczycieli poświęcone ustawie Karta Nauczyciela. W trakcie rozmów osiągnięto kompromis w sprawie urlopów dla podratowania zdrowia, co oznacza, że jest zgoda na to, aby o urlopach dla poratowania zdrowia orzekali lekarze medycyny pracy, a nie lekarze pierwszego kontaktu, jak się to dzieje obecnie.

Rozmowy dotyczyły konkretnych propozycji zmian w ustawie, przede wszystkim urlopu dla poratowania zdrowia. MEN przedstawiło dane z Systemu Informacji Oświatowej, zgodnie z którymi według stanu na 31 marca 2012 r. na urlopie dla poratowania zdrowia przebywało niemal 15,8 tysiąca nauczycieli, tj. 2,7% wszystkich zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez samorządy. Dla porównania w 2006 r. było to 1,6%. Szacowane przez MEN koszty urlopu dla poratowania zdrowia (bez pochodnych od wynagrodzeń osobowych) wzrosły w tym czasie z około 256 milionów zł do ponad 626 milionów zł rocznie. Strony dzisiejszego spotkania uzgodniły, że ze względu na specyfikę zawodu nauczyciela urlop dla poratowania zdrowia powinien pozostać nauczycielskim przywilejem, jednak o potrzebie jego udzielenia powinien orzekać lekarz medycyny pracy.

Ze strony rządu w spotkaniu, oprócz wiceministra MEN Macieja Jakubowskiego uczestniczyła również Magdalena Młochowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Efekty pracy grup eksperckich będą omawiane na kolejnych szerszych spotkaniach przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz korporacji samorządowych.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 8 sierpnia 2012 r.

Data publikacji: 8 sierpnia 2012 r.