Nowe regulacje dotyczące umów terminowych, uprawnień rodzicielskich pracowników, e-zwolnień i zatrudniania osób niepełnosprawnych znajdują zastosowanie również w odniesieniu do pracowników samorządowych. Do tej grupy należą pracownicy ośrodków pomocy społecznej, jednak specyfika ich pracy może w praktyce powodować trudności w zastosowaniu zmienionych przepisów. Doskonałą pomocą w tym zakresie jest publikacja pt. „Prawo pracy w jednostkach pomocy społecznej po zmianach w 2016 r.”.

Jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy Kodeksu pracy stosuje się w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami. Tym samym względem pracowników sfery budżetowej znajdują zastosowanie obowiązujące od 22 lutego 2016 r. zmienione przepisy dotyczące umów terminowych, które nie mają swoich odpowiedników w pragmatykach służbowych.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 251 Kodeksu pracy, okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony, zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Limity: czasowy i liczbowy obowiązują również pracowników budżetowych, ze wskazanymi wyjątkami. Nie dotyczą one bowiem umowy zawartej:

1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,

4) gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie – jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego zapotrzebowania o charakterze okresowym i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy. W takich przypadkach konieczne jest określenie w umowie o pracę tego celu lub okoliczności, tj. zamieszczenie informacji o przyczynach obiektywnie uzasadniających zawarcie takiej umowy.

Skutkiem przekroczenia 33-miesięcznego okresu trwania umów terminowych oraz przekroczenia dopuszczalnej liczby tych umów jest traktowanie pracownika jak zatrudnionego na czas nieokreślony od następnego dnia po upływie 33-miesięcznego okresu zatrudnienia lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony. Z kolei uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy jest uważane za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony.

Tematykę umów terminowych po zmianach oraz kwestie związane z uprawnieniami rodzicielskimi pracowników samorządowych, a także zatrudniania w sferze budżetowej osób niepełnosprawnych autorzy publikacji przedstawiają w sposób przystępny i klarowny, obrazując zastosowanie zmienionych przepisów na przykładach. Mateusz Brząkowski, Magdalena Januszewska, Joanna Kaleta, Magdalena Kostrzewa, Piotr Kostrzewa, Monika Latos-Miłkowska, Katarzyna Pietruszyńska, Agnieszka Sieńko, Małgorzata Skibińska, Anna Sokołowska, Barbara Tomaszewska i Paulina Zawadzka-Filipczyk to praktycy, z których każdy jest specjalistą w swojej dziedzinie. Kwestie prawne poruszone w publikacji wyjaśniają także ich odpowiedzi na pytania wynikające ze stosowania przepisów.

Publikacja „Prawo pracy w jednostkach pomocy społecznej po zmianach w 2016 r.” została wydana w serii Biblioteka Pomocy Społecznej, jako jedna z pozycji przeznaczonych dla pracowników socjalnych oraz pracowników administracji samorządowej.

Źródło: www.profinfo.pl, stan z dnia 27 kwietnia 2016 r.