Nagły zanik oświetlenia awaryjnego lub niezadziałanie tego oświetlenia przy braku oświetlenia podstawowego jest dużym zagrożeniem dla zdrowia i życia osób przebywających w pomieszczeniach i budynkach, a także podczas ewakuacji osób i mienia z pomieszczeń i budynków. W celu uniknięcia takiego niebezpieczeństwa stosuje się testowanie i monitorowanie sprawności i gotowości do działania oświetlenia awaryjnego. Wszystkie zainstalowane oprawy oświetlenia awaryjnego, zasilane centralną baterią akumulatorów lub własnym akumulatorem, powinny posiadać możliwość automatycznego testowania i monitoringu sprawności działania oprawy oświetlenia przez cały okres jej użytkowania. Nowoczesne systemy oświetlenia awaryjnego stwarzają możliwość i zapewniają automatyczne monitorowanie oświetlenia awaryjnego z dowolnie wskazanego miejsca (np. z pomieszczenia dyspozytora) poprzez łącza internetowe lub radiowe, zapewniają również prowadzenie Dziennika Zdarzeń a także pełną identyfikację uszkodzonej oprawy. Każda z opraw ma swój niepowtarzalny adres. Niezależnie od monitorowania i testowania sprawności opraw oświetlenia awaryjnego, instalacje tego oświetlenia, jako urządzenia przeciwpożarowe podlegają okresowym przeglądom i konserwacjom.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) – dalej r.o.p.b. przez urządzenia przeciwpożarowe rozumie się urządzenia stałe lub półstałe, (uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstawaniu, wykrywania i zwalczania pożaru oraz ograniczenia jego skutków. Wśród urządzeń przeciwpożarowych r.o.p.b. wymienia również instalacje oświetlenia ewakuacyjnego. Zgodnie z § 3 r.o.p.b. urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane według projektu uzgodnionego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania. Urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi opracowanych przez ich producentów. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak, niż raz w roku.