Funkcjonariusz opiekujący się dzieckiem do lat czterech nie może być wyznaczony do pracy w porze nocnej ani w dni ustawowo wolne, jeżeli nie wyrazi na to pisemnej zgody.

Weszły w życie przepisy nowego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 95, poz. 794).

W rozporządzeniu doprecyzowano m.in. zasady i tryb udzielania czasu wolnego funkcjonariuszowi za czas służby przekraczający normę. Gdy wolne za nadpracowane godziny jest udzielane w dniach, każdy jest równoważny ośmiu godzinom dodatkowej pracy. Gdy nadpracowane godziny są rekompensowane w tygodniach, przyjmuje się, że jeden tydzień wolnego jest równoważny 40 godzinom służby. Czasu wolnego za ponadnormatywną służbę udzieli przełożony zajmujący stanowisko kierownicze bezpośrednio wyższe od stanowiska zajmowanego przez funkcjonariusza. Strażnicy będą mogli pełnić dyżury domowe. W czasie takiego dyżuru mogą przybywać w wybranym przez siebie miejscu umożliwiającym kontakt z przełożonym. Dyżur domowy może być wyznaczony nie częściej niż cztery razy w miesiącu, w tym najwyżej raz w dzień ustawowo wolny od pracy. elektronicznej.

Rzeczpospolita, 7 lipca 2009 r., Tomasz Zalewski