Odpowiedź

Pierwsze szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadzane jest w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowiskach. W omawianym przypadku pracownik pierwotnie był zatrudniony na stanowisku kierowniczym, po czym został przeniesiony na stanowisko robotnicze, co wiązało się z koniecznością przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego. W takiej sytuacji należy zastosować zasadę, zgodnie z którą pierwsze szkolenie okresowe powinno mieć miejsce nie w terminie 12 miesięcy od przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego, a od rozpoczęcia pracy na nowym stanowisku (robotniczym). Zastosowanie okresu 12 miesięcy liczonego od instruktażu stanowiskowego nie będzie postępowaniem błędnym.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 207 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) - dalej k.p., pracodawca jest odpowiedzialny za bhp w zakładzie pracy. Odpowiedzialność ta jest niezależna i nie może być wyłączona lub scedowana na pracowników mających określone obowiązki w dziedzinie bhp.
Zatrudnienie pracownika legitymującego się właściwymi kwalifikacjami merytorycznymi oraz uprawnieniami koniecznymi do wykonywania określonej pracy nie jest warunkiem umożliwiającym dopuszczenie osoby zatrudnianej do pracy. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada wystarczającej znajomości przepisów oraz zasad bhp. Rezultatem tej zasady jest obowiązek zapewnienia pracownikom szkoleń z zakresu szeroko rozumianego technicznego bezpieczeństwa pracy. Ich problematykę normuje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.) – dalej r.s.b.h.p. Zasadą wynikającą z § 2 r.s.b.h.p. jest obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi szkolenia odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, jak również przekazanie informacji oraz instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub pracy, która jest wykonywana.
Szkolenia z zakresu bhp powinny być okresowo powtarzane – z częstotliwością nienaruszającą postanowień zawartych w przepisach r.s.b.h.p. Zgodnie z § 15 ust. 4 r.s.b.h.p., pierwsze szkolenie okresowe dla osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy, w przypadku pozostałych pracowników, pierwsze szkolenie okresowe powinno być przeprowadzone nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy.
Pytanie dotyczyło pracownika, który w początkowej fazie zatrudnienia świadczył pracę na stanowisku kierowniczym. Następnie został przeniesiony na stanowisko robotnicze, co wiązało się z zapewnieniem pracownikowi instruktażu stanowiskowego. Pracodawca może mieć wątpliwość w zakresie oceny terminu, w jakim należy przeprowadzić szkolenie okresowe pracownika. Należy przyjąć, że będzie tu miała zastosowanie zasada, zgodnie z którą pierwsze szkolenie okresowe powinno być przeprowadzone nie później niż w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku – w omawianym przypadku robotniczym. Tym samym kluczowy dla rozpoczęcia biegu powyższego terminu jest nie tyle czas przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego, co okoliczność faktyczna, jaką było formalne rozpoczęcie (dopuszczenie do pracy) na stanowisku robotniczym. Można oczywiście zastosować 12-miesięczny okres liczony od instruktarzu stanowiskowego, który poprzedza formalne rozpoczęcie pracy na nowym robotniczym stanowisku.

Sebastian Kryczka, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2017 r.

  Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów