Odpowiedź:

Zgodnie z definicją kodeksową, telepraca polega na regularnym wykonywaniu pracy poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Sam fakt wykonywania przez pracownika części pracy w domu jest więc niewystarczający, aby móc kwalifikować jego zatrudnienie jako telepracę.

Przesłanki telepracy określone zostały w art. 675 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. i należą do nich: regularne wykonywanie pracy poza zakładem pracy oraz korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przy czym przyjmuje się, że regularność wykonywania pracy poza zakładem pracy nie oznacza, że praca ta powinna być wykonywana wyłącznie poza zakładem (wystarczy systematyczność wykonywania pracy poza zakładem pracy). Pracownik wykonujący pracę w takich warunkach, który przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, jest telepracownikiem w rozumieniu art. 675 § 2 k.p. W myśl art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) pod pojęciem środków komunikacji elektronicznej rozumieć należy rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną. Przepisy k.p. nakładają na pracodawcę zatrudniającego telepracownika szereg szczególnych obowiązków, m.in. w zakresie dostarczenia telepracownikowi sprzętu niezbędnego do wykonywania telepracy (lub zapłaty telepracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnego sprzętu).

O tym, czy wykonywana przez danego pracownika praca kwalifikuje się jako telepraca decyduje zatem szereg przesłanek – nie tylko fakt wykonywania pracy poza zakładem pracy. Z braku bliższych informacji nie sposób przesądzić, czy w opisanym przypadku można mówić o telepracy w rozumieniu przytoczonej na wstępie definicji. W zależności od konkretnych okoliczności, możliwe tu będą różne rozwiązania, w szczególności nie ma przeszkód, aby pracownica wykonywała pracę w ramach części etatu w zakładzie pracy (na dotychczasowych zasadach), a w pozostałej części – poza zakładem pracy w formie telepracy (o ile spełnione są powołane wyżej przesłanki). Jeśli natomiast w odniesieniu do wykonywanej przez pracownicę pracy w domu okaże się, że brak jest przesłanek telepracy w rozumieniu art. 675 § 1 k.p. to nie ma przeszkód, aby strony w drodze porozumienia zmieniającego ustaliły, że w zakresie 1 godziny dziennie miejscem świadczenia przez pracownicę pracy jest jej miejsce zamieszkania.