Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

W jednym zwartym budynku znajdują się 3 obiekty budowlane. W każdym z tych obiektów pracuje po 8 kobiet (łącznie 24).

Czy zachodzi konieczność utworzenia pomieszczenia do wypoczynku w pozycji leżącej dla kobiet w ciąży i karmiących matek?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) - dalej pr. bud. przez obiekt budowlany należy rozumieć: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, c) obiekt małej architektury. Z kolei według art. 3 pkt 2 pr. bud. przez budynek należy rozumieć obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Z tych definicji oraz omówionych niżej przepisów ogólnych bhp wynika, że w opisanym przypadku pracodawca powinien przyjąć do podjęcia decyzji w sprawie urządzenia pomieszczenia z miejscami do wypoczynku w pozycji leżącej dla kobiet w ciąży i karmiących matek zatrudnienie kobiet w całym budynku (24 kobiety). Przepisy dotyczące obowiązku urządzania pomieszczeń do wypoczynku odnoszą się do budynku, a nie do obiektu budowlanego. Pomieszczenie do wypoczynku powinno być tak usytuowane, aby pracownice nie musiały wychodzić na zewnątrz budynku w celu przejścia do innego budynku, w którym usytuowane jest pomieszczenie do wypoczynku. Prawdopodobnie w opisanym przypadku jest taka możliwość, ponieważ, jak określono w pytaniu – budynek jest zwarty.

Uzasadnienie:

Przepisy załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 165, poz. 1650 z późn. zm.) - dalej r.b.h.p. zobowiązują pracodawcę do urządzenia pomieszczenia do wypoczynku. Zgodnie z § 39 ust. 1 i 2 załącznika nr 3 do r.b.h.p. w zakładzie pracy zatrudniającym na jedną zmianę więcej niż dwadzieścia kobiet w jednym budynku należy urządzić pomieszczenie z miejscami do wypoczynku w pozycji leżącej dla kobiet w ciąży i karmiących matek, przyjmując co najmniej jedno miejsce na każdych trzysta kobiet zatrudnionych na jednej zmianie, lecz nie mniej niż jedno miejsce. Powierzchnia pomieszczenia nie może być mniejsza niż 8 m[3]. Pomieszczenia higienicznosanitarne (do których zalicza się pomieszczenie do wypoczynku) powinny znajdować się w budynku, w którym odbywa się praca albo w budynku połączonym z nim obudowanym przejściem, które w przypadku przechodzenia z ogrzewanych pomieszczeń pracy powinno być również ogrzewane. Pomieszczenia higienicznosanitarne powinny być usytuowane w sposób uniemożliwiający pracownikom korzystającym z nich przechodzenie przez pomieszczenia, w których stosowane są substancje trujące lub materiały zakaźne albo wykonywane są prace szczególnie brudzące, jeżeli nie pracują oni w kontakcie z tymi czynnikami. Pomieszczenia higienicznosanitarne powinny być ogrzewane, oświetlone i wentylowane. Wysokość pomieszczeń nie powinna być w świetle mniejsza niż 2,5 m. Dopuszcza się zmniejszenie wysokości pomieszczeń higienicznosanitarnych do 2,2 m w świetle - w przypadku usytuowania ich w suterenie, piwnicy lub na poddaszu.

Kazimierz Kościukiewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono 28 stycznia 2015 r.