Pytanie użytkownika Serwisu BHP:

Jeżeli pracodawca nie wykonał badania wydatku energetycznego dla operatora maszyn, a temperatura na hali wynosi powyżej 28 stopni Celsjusza (co jest spowodowane warunkami atmosferycznymi), czy powinien dostarczyć pracownikom np. tabletki do wody, bądź napoje izotoniczne, pomimo tego że na hali są dostępne dystrybutory z wodą?

Odpowiedź 

Tym samym w opisanym przypadku brak pomiarów wydatku energetycznego na stanowisku pracy nie ma wpływu na obowiązek zapewnienia takich napojów.

W myśl art. 232 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p., pracodawca jest obowiązany nieodpłatnie zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Na podstawie delegacji ustawowej zostało wydane rozporządzenie Rady Ministrów z 28.05.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów – dalej r.p.p.i.n., które szczegółowo reguluje przypadki, w jakich pracodawca powinien wypełnić powyższy obowiązek.

Zgodnie z § 4 ust. 1 r.p.p.i.n., pracodawca zapewnia napoje (odpowiednio zimne lub gorące) pracownikom zatrudnionym:
1. w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25°C,
2. w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) powyżej 1000,
3. przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C lub powyżej 25°C,
4. przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet,
5. na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C.

Powyższe napoje powinny być zapewnione w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników, odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywania pracy, a jedynie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których występuje mikroklimat gorący charakteryzujący się wartością wskaźnika obciążenia termicznego WBGT (wet bulb globe temperature) powyżej 25°C (dotyczy to osób zatrudnionych przy źródłach ciepła, np. w hutach, piekarniach itp.), pracodawca powinien zapewnić napoje wzbogacone w sole mineralne i witaminy.

Wstawienie (czynnego!) dystrybutora z wodą pitną jest wystarczające dla spełnienia przez pracodawcę obowiązku wynikającego z § 4 ust. 1 pkt 5 przywołanego wyżej r.p.p.i.n. 
Mając na uwadze powyższe, brak pomiarów wydatku energetycznego na stanowisku pracy nie ma wpływu na obowiązek zapewnienia takich napojów. W celu ustalenia, czy istnieje obowiązek zapewnienia napojów wzbogaconych w sole mineralne i witaminy, pracodawca powinien przeprowadzić pomiary mikroklimatu na stanowisku pracy i od ich wyników uzależnić dalsze działania.