Odpowiedź

Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 1.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 105, poz. 870) - dalej r.u.o.p.w., regulując obowiązek prowadzenia rejestru wypadków przy pracy, nie wskazują w sposób bezpośredni formy, w której dokument taki powinien być prowadzony. Może to sugerować, że dopuszczalna jest forma dowolna, w tym wyłącznie elektroniczna. Jednak szeroko rozumiana dokumentacja związana z wypadkami uregulowana jest również w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 ze zm.) - dalej r.a.o.p. Dokumentacja taka prowadzona jest w formie pisemnej. Jej wybrane elementy, np. rejestr wypadków, mogą być prowadzone w formie elektronicznej, ale nie powinna to być forma wyłączna.

Uzasadnienie

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy nie nakładają na pracodawców obowiązku wypłaty pracownikom dodatku za pracę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych. Świadczenie to nie jest zatem świadczeniem obligatoryjnym. Tym samym pracodawca jest zobowiązani do wypłaty wspomnianego dodatku tylko wówczas, gdy obowiązujące danego pracodawcę przepisy odrębne, bądź funkcjonujące w danym zakładzie pracy przepisy wewnątrzzakładowe czy umowy o pracę przewidują taki składnik wynagrodzenia za pracę. Nawet w sytuacji, gdy warunki pracy wykonywanej u pracodawcy będą określone jako szkodliwe przez załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 6.06.2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 817 z późn. zm.), to i tak prawo do dodatku z tego tytułu będzie zależało od postanowień prawa odrębnego, wewnatrzzakładowego lub umowy o pracę.

Grzegorz Łyjak, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 6 lutego 2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów