Prawo do pobytu i podejmowania pracy w dowolnym państwie członkowskim stanowi zarówno podstawowe prawo przysługujące obywatelom Unii, jak i kluczowy instrument rozwoju ogólnoeuropejskiego rynku pracy.

Przeszkody podatkowe pozostają jednym z kluczowych czynników powstrzymujących obywateli przed szukaniem zatrudnienia w państwie członkowskim innym niż państwo pochodzenia. Taki przeszkody mogą pojawić się zarówno w państwie pochodzenia, jak i w nowym miejscu pobytu.

Komisja zamierza przeprowadzić wnikliwą ocenę krajowych systemów podatkowych, by ustalić, czy stawiają one w niekorzystnej sytuacji mobilnych obywateli UE. W przypadku stwierdzenia dyskryminacji lub naruszenia podstawowych swobód UE Komisja zgłosi to krajowym organom i zażąda wprowadzenia niezbędnych zmian. W razie nierozwiązania tych problemów Komisja może rozpocząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.