Zakres i sposób przeprowadzania testu sprawności fizycznej kandydatów do Służby Więziennej oraz jej funkcjonariuszy określa nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz. U. poz. 1580) test sprawności fizycznej składa się z pięciu prób sprawnościowych umożliwiających dokonanie pomiaru podstawowych zdolności motorycznych, tj. szybkości, zwinności, siły, mocy (skoczności) oraz gibkości. Testy przeprowadza się w zakładach karnych, aresztach śledczych, Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej, ośrodkach szkolenia Służby Więziennej lub ośrodkach doskonalenia kadr Służby Więziennej wyznaczonych przez organy Służby Więziennej. W uzasadnionych przypadkach jest możliwe przeprowadzenie testów sprawności fizycznej w innych miejscach, w szczególności w obiektach lub halach sportowych. Za przeprowadzenie testu odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, lub w której funkcjonariusz pełni służbę.
Wyniki testu sprawności fizycznej kandydata oraz ogólna ocena sprawności fizycznej kandydata powinny być udokumentowane i zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz grupę wiekową, miejsce i datę przeprowadzenia testu, wyniki poszczególnych prób oraz sumę uzyskanych punktów i ocenę.
Wyniki testu funkcjonariusza oraz ogólna ocena jego sprawności fizycznej powinny być udokumentowane i zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny funkcjonariusza, datę urodzenia oraz grupę wiekową i dział służby, miejsce i datę przeprowadzenia testu, wyniki poszczególnych prób oraz sumę uzyskanych punktów i ocenę. W przypadku skierowania funkcjonariusza na badania profilaktyczne, wyniki testu sprawności fizycznej funkcjonariusza przedstawia się lekarzowi sprawującemu profilaktyczną opiekę zdrowotną wobec funkcjonariuszy.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.