W obwieszczeniu z dnia 16 czerwca 2014 r. (Dz. U. poz. 1058) Minister Obrony Narodowej opublikował tekst jednolity rozporządzenia z dnia 28 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
Załączony do obwieszczenia tekst jednolity uwzględnia zmianę wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 października 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 1369).