Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656) – dalej u.e.p. od dnia 1 stycznia 2010 r. pracodawcy zatrudniający pracowników w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze zobowiązani będą opłacać dodatkową składkę w wysokości 1,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Składka ta zostanie przekazana Funduszowi Emerytur Pomostowych.

Na pracodawców nałożono ponadto obowiązek prowadzenia ewidencji pracowników wykonujących takie prace. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trafią informacje o liczbie tych szczególnych stanowisk pracy oraz o osobach na nich zatrudnionych.

Warto przypomnieć, że stosownie do art. 3 ust. 1 u.e.p. prace w szczególnych warunkach to te związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku. Ich wykaz znajduje się w załączniku nr 1 do u.e.p. Chodzi m.in. o prace bezpośrednio przy ręcznym załadunku lub rozładunku gorących wyrobów ceramicznych.

Według art. 3 ust. 3 u.e.p. przez prace o szczególnym charakterze należy rozumieć te wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się. Ich wykaz zawiera załącznik nr 2 do u.e.p..

Źródło: Rzeczpospolita, 13 listopada 2009 r., Sylwia Gortyńska