Działy kadr jednostek budżetowych na początku roku 2016 r. stanęły przed niełatwym zadaniem stosowania w praktyce dwóch dużych nowelizacji Kodeksu pracy – jednej dotyczącej uprawnień rodzicielskich i drugiej, wprowadzającej rewolucję w umowach terminowych. Przewodnikiem pozwalającym nie zgubić się w gąszczu nowości jest publikacja pt. „Prawo pracy w jednostkach pomocy społecznej po zmianach w 2016 r.”.

W praktyce pojawia się wiele sytuacji, które rodzą problemy z zastosowaniem zmienionych przepisów Kodeksu pracy. Jednym z takich zagadnień jest kwestia informowania okręgowego inspektora pracy o zawieranych umowach na czas określony. Na podstawie art. 251 § 1 k.p. w brzmieniu obowiązującym od dnia 22 lutego 2016 r. zasadą jest, że okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Wyjątkowo przekroczenie tych limitów jest możliwe w przypadkach enumeratywnie wymienionych w art. 251 § 4 k.p.: w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, w celu wykonywania pracy przez okres kadencji, w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy. W każdym z ww. przypadków konieczne jest dochowanie wymogu formalnego polegającego na określeniu w umowie celu lub okoliczności tego przypadku, przez zamieszczenie informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie takiej umowy (art. 29 § 11 k.p.). Dodatkowo zawarte ponad ustawowe limity umowy z przyczyn obiektywnych leżących po stronie pracodawcy są zgłaszane do okręgowego inspektora pracy (art. 251 § 5 k.p.). Zatem inspektora należy poinformować tylko o umowach zawartych ze względu na obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy ponad limit 33 miesięcy lub 3 umów.

W publikacji pt. „Prawo pracy w jednostkach pomocy społecznej po zmianach w 2016 r.” ten i inne praktyczne problemy zostały omówione przystępnie i na konkretnych przykładach. Autorzy Mateusz Brząkowski, Magdalena Januszewska, Joanna Kaleta, Magdalena Kostrzewa, Piotr Kostrzewa, Monika Latos-Miłkowska, Katarzyna Pietruszyńska, Agnieszka Sieńko, Małgorzata Skibińska, Anna Sokołowska, Barbara Tomaszewska, Paulina Zawadzka-Filipczyk to prawnicy praktycy i eksperci prawa pracy. Ich wyjaśnienia rozwiewają wiele wątpliwości działów kadr jednostek budżetowych i ułatwiają wykonywanie obowiązków. Warto sięgnąć po tę publikację. Jak wszystkie z serii Biblioteka Pomocy Społecznej jest ona przeznaczona dla pracowników socjalnych i pracowników administracji samorządowej.

Książka zawiera wzory nowych wniosków o urlopy rodzicielskie, odpowiedzi na najciekawsze pytania dotyczące ww. zagadnień oraz tekst Kodeksu pracy i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Opracowanie: Agnieszka Zatyka-Szlachcic, RPE WK

Źródło: www.profinfo.pl, stan z dnia 27 maja 2016 r.