Za uchwałą opowiedzieli się zarówno przedstawiciele rządu, pracodawców, jak i związków zawodowych. 

Obradująca 19 października Rada wzywa do nieprzedłużania bez uzasadnienia negocjacji w sprawie dostosowania kwot wynagrodzeń w ramach trwających zamówień publicznych do zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej.

Zobacz również: Solidarność popiera projekt ustawy o zamówieniach publicznych

Jednocześnie Rada sprzeciwia się praktykom polegającym na akceptowaniu w ramach zamówień publicznych zaniżonych kosztów realizacji zamówienia, w tym kosztów pracy bez względu na formę jej wykonywania.