Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Spółka zawarła umowę zlecenia (na kwotę 2700 zł brutto) z emerytem, który jednocześnie pozostaje w stosunku pracy z innym pracodawcą (1/16 etatu, wynagrodzenie brutto 300 zł).

Czy od 1 stycznia 2016 r. należy zgłosić zleceniobiorcę – emeryta do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych, czy też będzie on podlegał obowiązkowo jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu?

Odpowiedź:

Zleceniobiorca, o którym mowa w pytaniu, także po 31 grudnia 2015 r. będzie obowiązkowo podlegał tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Uzasadnienie:

Zleceniobiorca, który posiada ustalone prawo do emerytury lub renty nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, jeżeli równocześnie pozostaje w stosunku pracy – art. 6 ust. 4a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.) – dalej u.s.u.s. Fakt, iż zleceniobiorca pozostaje w stosunku pracy nie powoduje jednak, że przychód z tytułu wykonywanej przez niego umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług albo umowy o dzieło jest wolny od składek, jeżeli tego typu umowę zawarł z własnym pracodawcą lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz własnego pracodawcy (art. 9 ust. 4b u.s.u.s.). W dniu 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez zleceniobiorców, którzy jednocześnie spełniają warunki do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z innych tytułów - art. 1 pkt 3 lit. a i b oraz art. 6 ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1831 z późn. zm.) – dalej u.z.u.s.u.s. Podstawową zasadą obowiązującą takich zleceniobiorców od początku 2016 r. będzie zasada, zgodnie z którą jeżeli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu będzie niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, a zleceniobiorca będzie spełniał warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, będzie podlegał obowiązkowo tym ubezpieczeniom również z innych tytułów. Zasady tej nie będzie stosowało się, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług lub z innych tytułów osiągnie kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wyżej przedstawione i wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez zleceniobiorców będą również dotyczyły tych zleceniobiorców, którzy mają ustalone prawo do emerytury lub renty (art. 1 pkt 1 lit. c u.z.u.s.u.s.). Wydaję się więc, że od 1 stycznia 2016 r. świadczenie przez zleceniobiorcę będącego emerytem lub rencistą pracy w ramach stosunku pracy będzie wykluczało podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowymi z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, jeżeli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tego tytułu będzie co najmniej równa kwocie minimalnego wynagrodzenia. Tym samym należy przyjąć, że zleceniobiorca, o którym mowa w pytaniu, także po 31 grudnia 2015 r. z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia będzie podlegał obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. 

Magdalena Kostrzewa,

autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedzi udzielono 12.10.2015 r.