Jakie wymagania powinny spełniać pomieszczenia do przechowywania i ładowania baterii akumulatorowych wózków jezdniowych? Proszę wyjaśnić pojęcia pomieszczenia, stanowiska i miejsca ładowania baterii akumulatorowych.
Czym różnią się one od siebie i jakie wymagania muszą spełniać?
Czy stanowisko lub miejsce ładowania może znajdować się w pomieszczeniu będącym halą magazynową o powierzchni np. 3000 m2?

Podstawowym aktem prawnym dotyczącym bezpieczeństwa pracy podczas eksploatacji wózków jezdniowych jest rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.). Zobowiązuje ono pracodawcę do zapewnienia, aby w zakładach eksploatujących wózki akumulatorowe były wydzielone pomieszczenia lub stanowiska ładowania akumulatorów - nie precyzuje jednak, jakie warunki powinno spełniać takie pomieszczenie lub stanowisko. W tej sytuacji należy posiłkować się innymi przepisami, wydanymi na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), w tym z rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Pomieszczenie do ładowania akumulatorów jest to odpowiednio wyposażona i przystosowana akumulatornia, która ma ściany i posadzkę wyłożoną materiałem kwasoodpornym, wyposażona jest w odpowiednią wentylację grawitacyjną w stropie i posiada bezpieczne oświetlenie wykonane w systemie antywybuchowym. Drzwi pomieszczenia powinny otwierać się na zewnątrz. Akumulatorownia może mieć dodatkowe pomieszczenie do napraw akumulatorów. Do akumulatorni powinna być doprowadzona woda. W pomieszczeniu ładowania akumulatorów powinien być wprowadzony zakaz palenia tytoniu i używania ognia otwartego. Należy pamiętać, że podczas ładowania akumulatorów wydziela się wodór, gaz lżejszy od powietrza, wybuchowy, gromadzący się w górnej części pomieszczenia. W pomieszczeniu akumulatorni nie wolno urządzać stanowisk pracy. Różnica pomiędzy pomieszczeniem a stanowiskiem w tradycyjnym ładowaniu akumulatorów polega na tym, że w pomieszczeniu ładowania akumulatorów znajdują się stanowiska ładowania akumulatorów.
Opisane wyżej wymagania dla pomieszczenia akumulatorni dotyczą tradycyjnego ładowania akumulatorów wózków jezdniowych starego typu. W nowych wózkach, ich konstruktorzy i producenci zastosowali układ prostownikowy dostosowany do akumulatorów znajdujących się w wózku, co ułatwia pracę, czyni ją bezpieczniejszą i nie wymaga utrzymywania zaplecza technicznego do ładowania akumulatorów. Wystarczy podłączyć wtyczkę przewodu elektrycznego wózka do oznakowanego gniazda usytuowanego w wyznaczonym miejscu. Pracodawca może mieć wydzielone pomieszczenie do ładowania akumulatorów dla wielu wózków jednocześnie, bez wyjmowania akumulatorów z wózka, może też mieć stanowisko ładowania akumulatorów pojedynczego wózka usytuowane w wyznaczonym i oznakowanym miejscu.

Teoretycznie można urządzić stanowisko ładowania akumulatorów pojedynczego wózka w dużej hali magazynowej pod warunkiem, że pomieszczenie magazynowe nie jest zagrożone wybuchem lub pożarem ze względu na przechowywane w nim materiały; wjazd dla wózka nie koliduje z ruchem innych pojazdów, w tym wózków wykonujących pracę w magazynie oraz ruchem pieszych; stanowisko (miejsce) ładowania akumulatorów w wózku jest wyraźnie oznakowane i przeznaczone jedynie do ładowania akumulatorów zainstalowanych w wózku; stanowisko i miejsce ładowania akumulatorów w wózku nie utrudnia wykonywania pracy podstawowej w magazynie i nie pogarsza bezpieczeństwa jej wykonania spowodowane ograniczeniem powierzchni hali oraz szerokości przejść i dróg, a także blokadą dróg ewakuacyjnych; pomieszczenie magazynowe (stanowisko ładowania) jest odpowiednio wentylowane; stanowisko nie powoduje zagrożenia z powodu ewentualnego wydzielania się wodoru. Teoretycznie można więc urządzić stanowisko ładowania akumulatorów w hali magazynowej, jednak nie polecam takiego rozwiązania. Bardziej nadaje się do urządzenia stanowiska ładowania akumulatorów bezpośrednio w wózku hala warsztatu naprawy samochodów lub warsztatu mechanicznego albo inne zbliżone pomieszczenie techniczne. Pomieszczenie warsztatowe już z samego swojego przeznaczenia w większości spełnia wymagania dla stanowiska ładowania akumulatorów w wózku jezdniowym.
Kazimierz Kościukiewicz