Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Osoba, która prowadzi szkolenie okresowe jako wykładowca, powinna posiadać: zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programu szkolenia.
Należy zaznaczyć, że do omówienia niektórych zagadnień podczas szkolenia okresowego danej grupy pracowników niezbędne są odrębne uprawnienia. O takiej sytuacji mówimy w przypadku tematyki z zakresu pierwszej pomocy. Problematykę tę powinna wykładać osoba mająca zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Sprawy związane ze szkoleniem instruktorów (nauczycieli) w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy medycznej reguluje na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139, poz. 1132) - dalej r.p.n.p.p.
W § 1 r.p.n.p.p. określa:
1) zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
2) tryb nabywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
3) wzór zaświadczenia potwierdzającego posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zwanego dalej "zaświadczeniem".
Zgodnie z § 4 ust. 1 szkolenie realizowane jest w formie zajęć teoretycznych i praktycznych.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach szkolenia prowadzi lekarz systemu, pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny, posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.