Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Jakie wymagania muszą spełnić (oznakowanie, przeglądy itd.): podesty na kółkach, tj. "schody na kółkach", "przenośne schodki", "schodki stałe", które zostały wykonane przez zakładowe utrzymanie ruchu i używane są w zakładzie produkcyjnym? Czy należy je traktować tak jak drabiny?

Odpowiedź

Do obsługi i przeglądów technicznych podestów ruchomych przenoszonych w sposób ręczny nie są wymagane właściwe uprawnienia. Wystarczy postępowanie przy obsłudze i przeglądach technicznych zgodne z instrukcją producenta.

Ruchome podesty robocze można niekiedy traktować jak rusztowania, zwłaszcza w zakresie podlegania ogólnym przepisom bhp dotyczącym wymagań przy pracach na wysokości, kiedy wysokość umiejscowienia podestu wynosi powyżej 1 m nad poziom otaczającego terenu.

Uzasadnienie

Pracą na wysokości w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości, co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:

1) osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości, co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi,

2) wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.

Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób niezmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi. Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nie przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi nie wymagających od pracownika wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, należy zapewnić, aby:

1) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed nie przewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie,

2) pomost roboczy spełniał następujące wymagania:

a) powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnych materiałów

b) podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych pomostu,

c) w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o wielkości dopuszczalnego obciążenia.

Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca:

1) wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,

2) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów,

2) posiadać stabilną konstrukcje dostosowaną do przeniesienia obciążeń,

3) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy,

4) zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku,

5) posiadać poręcz ochronną,

6) posiadać piony komunikacyjne.

Krzysztof Zamajtys, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 6 stycznia 2016 r.