Jakie warunki musi spełnić zakład pracy zatrudniając cudzoziemca - studenta studiów stacjonarnych w Polsce?
\

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Kandydat do pracy ma obywatelstwo angielskie, kartę pobytu i adres zameldowania na czas oznaczony. Czy musi on mieć zezwolenie na pracę? Jeżeli tak to z jakiego urzędu?

Siedziba firmy mieści się w innym województwie niż miejsce wykonywania pracy. Pracodawcę interesuje zarówno umowa o pracę, jak również umowa cywilno-prawna.

Odpowiedź:

Obywatel Wielkiej Brytanii może wykonywać pracę w Polsce bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę. Powinien jedynie zarejestrować swój pobyt (skoro jest studentem, to pewnie obowiązku tego już dopełnił). W pozostałym zakresie warunki zatrudnienia są identyczne, jak w przypadku Polaków.

Uzasadnienie:

W Unii Europejskiej obowiązuje swoboda przepływu pracowników, wobec czego obywatel Wielkiej Brytanii może wykonywać pracę w Polsce bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę - wynika to z art. 87 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.).

Anglik powinien jednak zarejestrować swój pobyt w Polsce. Zgodnie bowiem z art. 20 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043 z późn. zm.) - dalej u.p.w.o.p.c. - jeżeli pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trwa przez okres dłuższy niż 3 miesiące, obywatel UE jest obowiązany zarejestrować swój pobyt, a członek rodziny niebędący obywatelem UE jest obowiązany uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE (w przypadku osób poszukujących pracy okres ten wynosi 6 miesięcy) - organem właściwym w sprawach zarejestrowania pobytu lub unieważnienia zarejestrowania pobytu, wymiany lub wydania nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, wydania, wymiany lub unieważnienia karty pobytu członka rodziny obywatela UE jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu obywatela UE (art. 39 ust. 1 u.p.w.o.p.c.). Uwzględniając jednak fakt, że mamy do czynienia ze studentem studiów stacjonarnych odbywanych w Polsce, cudzoziemiec zapewne już dopełnił tego obowiązku.

Zawarcie umowy z osobą, o której mowa w pytaniu wymaga dopełnienia takich samych formalności, jak w przypadku Polaków. Należy jednak pamiętać, iż o ile stosunek pracy jest rozliczany podatkowo identycznie, jak w przypadku obywateli polskich, to w przypadku umowy zlecenia wszystko zależy od tego, czy podatnik nabył status rezydenta podatkowego w Polsce - art. 3 i 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Paweł Ziółkowski, autor współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedzi udzielono 25 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 26 sierpnia 2014 r.