Jakie uprawnienia powinien posiadać kierownik grupy robót lub brygadzista nadzorujący wykonywanie prac polegających na usuwaniu awarii wodociągowej lub kanalizacyjnej?
Praca ta, wymaga wykonania i zasypania wykopu w pasie drogowym i naprawie instalacji.
Prace związane z usuwaniem awarii wodociągowych i kanalizacyjnych (w tym w wykopach), czyszczeniem i remontem sieci kanalizacyjnych, prowadzone w pasie drogowym i w ruchu ulicznym, wykonywane są w oparciu o: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437). W sprawach nieuregulowanych w tych rozporządzeniach stosuje się również rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). W żadnym z tych rozporządzeń nie określono wymagań kwalifikacyjnych dla osób kierujących pracownikami (brygadzista, mistrz, kierownik) podczas prac związanych z usuwaniem awarii wodociągowych, kanalizacyjnych, remontem i czyszczeniem sieci kanalizacyjnej oraz prac w wykopach w obrębie dróg, ulic i placów. W wymienionych przepisach wymagane jest od nadzoru, tak samo jak i od innych pracowników, aktualne szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Osoby kierujące pracownikami (pracownicy nadzoru): brygadziści, mistrzowie oraz kierownicy, przyjmowani do pracy na podstawie wymagań określonych w taryfikatorze zakładowym, zobowiązani są znać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz brać udział w szkoleniach z tego zakresu i poddawać się egzaminom sprawdzającym. Wynika to z art. 211 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. Również obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy określone są w art. 212 k.p. Rodzaj i czasokres szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). Zgodnie z tym rozporządzeniem osoby kierujące pracownikami powinni przejść przed dopuszczeniem do pracy szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jako instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy, kolejno w okresie do sześciu miesięcy od szkolenia wstępnego (rozpoczęcia pracy), pracownicy ci powinni przejść szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami powinno być powtarzane nie rzadziej niż raz na pięć lat.
Kazimierz Kościukiewicz