Odpowiedź
 
W sytuacji, gdy osoba kierująca pracownikami z premedytacją utrudniła zespołowi powypadkowemu ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy poprzez zdemontowanie stanowiska pracy, na którym doszło do zdarzenia, należy informację o tym fakcie zamieścić w protokole powypadkowym.
Osoba odpowiedzialna za zabezpieczenie miejsca wypadku przy pracy, która nie dopełnia obowiązków, może zostać ukarana karą porządkową z tytułu nieprzestrzegania przepisów bhp (karą upomnienia, nagany lub pieniężną).
 
Uzasadnienie
 
Stosownie do art. 234 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy, w razie wypadku przy pracy pracodawca ma obowiązek podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom w przyszłości.
Okoliczności i przyczyny zdarzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 1.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, analizuje zespół powypadkowy, który powinien tego dokonać nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, sporządzając protokół powypadkowy, według wzoru ustalonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 16.09.2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy jest nie tylko prawem pracownika, ale i jednocześnie obowiązkiem pracodawcy, niezależnie od tego, czy pracownik zamierza dochodzić świadczeń odszkodowawczych. Wypadek przy pracy nie jest zdarzeniem prawnie obojętnym dla pracodawcy i dla pracownika (por. wyrok SN z 14.05.2009 r., II PK 282/08, OSNP 2011, nr 1-2, poz. 7).
Procedura powypadkowa przewiduje obowiązek zabezpieczenia miejsce wypadku (bez względu rodzaj urazów doznanych przez osobę/osoby poszkodowane) w sposób wykluczający:
1) dopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych,
2) uruchamianie bez koniecznej potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, które w związku z wypadkiem zostały wstrzymane,
3) dokonywanie zmiany położenia maszyn i innych urządzeń technicznych, jak również zmiany położenia innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności.

Zgodę na uruchomienie maszyn i innych urządzeń technicznych lub dokonanie zmian w miejscu wypadku wyraża pracodawca, w uzgodnieniu ze społecznym inspektorem pracy, po dokonaniu oględzin miejsca wypadku oraz po sporządzeniu, jeśli zachodzi potrzeba, szkicu lub fotografii miejsca wypadku. Dokonywanie zmian w miejscu wypadku bez uzyskania powyższej zgody jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy zachodzi konieczność ratowania osób lub mienia albo zapobieżenia grożącemu niebezpieczeństwu.
W przypadku, w którym osoba odpowiedzialna za zabezpieczenie miejsca zdarzenia (osoba kierująca pracownikami) została pouczona o konieczności zabezpieczenia miejsca wypadku, a mimo to z premedytacją postąpiła odwrotnie, utrudniając pracę zespołowi powypadkowemu, naruszyła obowiązujące przepisy bhp. Takie działanie zagrożone jest karą porządkową, o której mowa w art. 108 k.p. (karą upomnienia, nagany lub pieniężną).
Przed zastosowaniem takiej kary pracodawca powinien wysłuchać pracownika, umożliwiając mu uzasadnienie swojej decyzji.
 
Maciej Ambroziewicz
 
odpowiedzi udzielono: 27 lutego 2017 r.

  Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów