Odpowiedź

Obowiązki w zakresie bhp przy magazynowaniu nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych określają zarówno przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych (Dz.U. Nr 99, poz. 896 ze zm.) - dalej r.b.h.n.m., jak i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) - dalej r.b.h.p.

Uzasadnienie

Wymagania bhp przy magazynowaniu nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych określają przepisy r.b.h.n.m. Zgodnie z wyrokiem WSA z 26.10.2004 r., III SA/Łd 298/04 ze r.b.h.n.m. wynika, iż w zakresie magazynów przepisy rozporządzenia dotyczą tylko magazynów, związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin, nie zaś magazynu na zapleczu np. sklepu, w którym dokonywany jest tylko obrót tymi środkami (w opakowaniach jednostkowych). Przyjęcie takiego poglądu nie oznacza, że pracodawca zajmujący się obrotem środkami ochrony roślin, a więc także przechowujący w pomieszczeniach sklepowych i przylegających pewne ilości tych środków nie musi spełniać określonych wymagań bhp. Podstawą prawną do sformułowania tych warunków będą jednak poza przepisami ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), przepisy r.b.h.p., które określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach, w szczególności dotyczące obiektów budowlanych, pomieszczeń pracy i terenu zakładów pracy, procesów pracy i pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych.

Kamila Milczarek, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 10 maja 2017 r.

  Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów