Jakie są wymagania bhp przy instalacji zbiorników do magazynowania odpadów ciekłych (zużytych kąpieli myjących, wodno-olejowych cieczy obróbczych)?
Co należy sprawdzić przed i po montażu zbiornika o pojemności 10 m3 na substancje ciekłe?

Przede wszystkim, przed montażem zbiornika należy zapoznać się z dokumentacją techniczną lub instrukcją, przekazaną przez producenta lub dostawcę zbiornika w zakresie montażu, eksploatacji, konserwacji i demontażu zbiornika. Po zapoznaniu się z dokumentacją należy zainstalować zbiornik oraz eksploatować go zgodnie z zaleceniami, w warunkach i w miejscach wskazanych przez producenta lub dostawcę w dokumentacji technicznej zbiornika. Również przed zainstalowaniem zbiornika, biorąc pod uwagę właściwości chemiczne zużytych kąpieli myjących, należy zaprojektować (ustalić) bezpieczny i higieniczny oraz zgodny z przepisami ochrony środowiska sposób opróżniania zbiornika.

Zbiornik powinien być zamontowany stabilnie, bez możliwości przewrócenia się i rozlania zużytych kąpieli myjących, wodno-olejowych cieczy obróbczych. Po zainstalowaniu w zbiorniku można gromadzić jedynie odpady ciekłe, które mogą być magazynowane (gromadzone) w tego rodzaju zbiorniku, zgodnie ze wskazaniami producenta lub dostawcy zbiornika. Przed pierwszym napełnieniem należy sprawdzić szczelność zbiornika. Przed dopuszczeniem pracowników do obsługi zbiornika (np. prace związane z napełnianiem, opróżnianiem) należy przeszkolić pracowników (instruktaż stanowiskowy) z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, udostępnić im wcześniej opracowaną instrukcję bhp, przekazać rozszerzoną, o obsługę zbiornika, ocenę ryzyka zawodowego.
Przydatne przepisy do zastosowania w zależności od rodzaju zbiornika, sposobu napełniania i opróżniania, współpracy z maszynami i urządzeniami, zakresem obsługi, charakterystyki chemicznej zużytych kąpieli myjących, stosowanych technologii:
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – w szczególności: art. 215 i 220;
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) – w szczególności: art. 6, 76, 140-141, 143-144 i 152;
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – w szczególności: § 51 ust. 2;
rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.);
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm.);
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228);
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z późn. zm.).

Kazimierz Kościukiewicz