Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Przy oświetleniu stanowisk pracy zlokalizowanych w pomieszczeniach należy uzyskać pożądane, zgodne z normą, natężenie oświetlenia oraz równomierność natężenia oświetlenia. Natężenie i równomierność oświetlenia powinny być dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy. Oświetlenie nie może powodować olśnienia ani zagrożenia z powodu niedoświetlenia pomieszczenia lub olśnienia pracownika. Oświetlenie dzienne jest elementem składowym oświetlenia pomieszczeń i stanowisk pracy. Stanowiska pracy w pomieszczeniach powinny być tak projektowane, aby jak najwięcej oświetlenia pochodziło ze światła dziennego. W przypadkach kiedy nie jest to możliwe należy oświetlenie dzienne uzupełniać oświetleniem elektrycznym.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) – dalej r.w.t.b. ustala, że pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mieć zapewnione oświetlenie dzienne, dostosowane do przeznaczenia pomieszczenia, jego kształtu i wielkości. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8 (1 m2 okna na 8 m2 podłogi), przy czym należy również uwzględniać głębokość pomieszczenia. W innym pomieszczeniu, w którym oświetlenie dzienne jest wymagane ze względów na przeznaczenie, stosunek powierzchni okna do podłogi powinien wynosić co najmniej 1:12. W sprawach oświetlenia r.w.t.b. odwołuje się do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.o.b.h.p.
W § 15 r.o.b.h.p. zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia, aby pomieszczenia pracy i ich wyposażenie gwarantowały pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a szczególnie, by w pomieszczeniach pracy zapewnione było oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednia temperatura, wymiana powietrza oraz zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, drganiami oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i uciążliwościami. W rozdziale drugim "Oświetlenie" r.o.b.h.p. zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia w pomieszczeniach stałej pracy oświetlenia dziennego, chyba, że jest to niemożliwe lub niewskazane ze względu na technologię produkcji, a na stosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego pracodawca uzyskał zgodę właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydaną w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy. Oświetlenie dzienne na poszczególnych stanowiskach pracy powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokładności oraz powinno spełniać wymagania określone w Polskiej Normie. Ma tu zastosowanie PN-EN 12464 – 1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. W normie określono wymagania oświetleniowe miejsc pracy we wnętrzach, w celu stworzenia warunków zapewniających komfort i właściwą wydolność wzrokową. W normie tej uwzględniono wszystkie typowe zadania wzrokowe, również związane z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe. Niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy pracodawca powinien zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polską Normą. Stosunek wartości średnich natężenia oświetlenia w pomieszczeniach sąsiadujących ze sobą, przez które odbywa się komunikacja wewnętrzna, nie powinien być większy niż 5 : 1. Przy wyjściu z pomieszczeń, w których ze względów technologicznych praca jest wykonywana w ciemności (np. ciemnie optyczne), powinny być zapewnione warunki umożliwiające stopniową adaptację wzroku. W pomieszczeniach i miejscach pracy, w których w razie awarii oświetlenia mogą wystąpić zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, pracodawca powinien zapewnić oświetlenie awaryjne. Instalacje oświetleniowe w pomieszczeniach, w których znajdują się miejsca pracy, oraz w korytarzach powinny być dobrane i wykonane tak, aby nie narażały pracownika na wypadek spowodowany rodzajem zainstalowanego oświetlenia. Okna, świetliki i naświetla w pomieszczeniach pracy o dużej wilgotności powietrza powinny być wykonane w sposób zapobiegający skraplaniu się w nich pary wodnej. W przypadku szczególnie dużego zaparowania pomieszczenia i możliwości spadania kropel wody na stanowisko pracy konieczne jest zainstalowanie rynienki lub innego urządzenia odprowadzającego wodę z okien, świetlików i naświetli. Szyby w oknach i świetlikach powinny być czyste oraz przepuszczać dostateczną ilość światła.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.