Pracodawca po kontroli PIP otrzymał wystąpienie wnoszące o:
1) ujednolicenie ustaleń zawartych w regulaminie pracy oraz w podstawowej informacji dla pracowników o warunkach zatrudnienia;
2) ustalenie w regulaminie pracy stałego terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę;
3) przestrzeganie obowiązku terminowego wypłacania pracownikom wynagrodzenia za pracę.
Pracodawca ma 30 dni na odpowiedź na wystąpienie inspektora pracy.
Jak powinna brzmieć odpowiedź na wystąpienie inspektora pracy.
Czy wystarczy napisać, że zostały wykonane wnioski o nr 1, 2 i 3?

Odpowiedź na wystąpienie inspektora pracy powinna zawierać informację o terminie, sposobie oraz zakresie wykonania tych wniosków.
Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589 z późn. zm.) pracodawca, jako podmiot kontrolowany, jest obowiązany w terminie określonym w wystąpieniu (jednak nie dłuższym niż 30 dni), zawiadomić Państwowego Inspektora Pracy o "terminie i sposobie realizacji wniosków pokontrolnych". W związku z powyższym nie wystarczy podanie samej informacji o wykonaniu wszystkich (1-3) wniosków.
Z odpowiedzi na przytoczone wystąpienie powinny wynikać wnioski
określające konkretnie sposób i zakres likwidacji dotychczasowych nieprawidłowości – ewentualnie wraz z rozwiązaniami na przyszłość (de lege ferenda) – oraz termin ich realizacji.
Nie ma formalnego wzoru odpowiedzi na wystąpienia, tym niemniej na stronach internetowych poszczególnych okręgowych inspektoratów pracy można znaleźć druki opracowane przez PIP (np: http://www.warszawa.oip.pl/sites/default/files/docs/kontr_pip_inf_o_realiz_wys.pdf).
W związku z powyższym sugeruję korzystanie z udostępnionych wzorów, gdyż czytelna i jednoznaczna odpowiedź na wystąpienie może zmniejszyć prawdopodobieństwo ponownej kontroli inspektora pracy w zakładzie.

Przykłady
W odpowiedzi na wystąpienie nr 1/NZ/PIP/2010, z dnia 10 maja 2010 r. uprzejmie informuję o sposobie i zakresie wykonania wniosków nr 1-3:
Wniosek nr 1 – ujednolicenie postanowień zawartych w regulaminie pracy oraz przedstawienie pracownikom podstawowej informacji o warunkach zatrudnienia nastąpi niezwłocznie po konsultacji z przedstawicielami pracowników, w każdym razie nie później niż do dnia 31 lipca 2010 r.
Wniosek nr 2 – po konsultacji z przedstawicielami pracowników ustalono, że dniem wypłaty wynagrodzenia będzie 10. dzień każdego następnego miesiąca kalendarzowego. Powyższy zapis zostanie zawarty w regulaminie pracy do dnia 31 lipca 2010 r.
Wniosek nr 3 – zobowiązano specjalistę ds. płac do comiesięcznego sporządzania listy wynagrodzeń w terminie gwarantującym terminową wypłatę wynagrodzenia za pracę.

Maciej Ambroziewicz