Odpowiedź

Za okres zatrudnienia od 15 lipca do 14 sierpnia pracownikowi przysługuje urlop w wymiarze 2/12 z 13 dni = 3 dni (24 godziny).


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 154 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi:

  1. 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  2. 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.


Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika, biorąc za podstawę 20 lub 26 dni. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia (np. pracownikowi zatrudnionemu na 1/2 etatu, przysługuje w skali roku odpowiednio 10 lub 13 dni urlopu).

Pracownikowi uprawnionemu do kolejnego urlopu, podejmującemu pracę w trakcie roku kalendarzowego przysługuje urlop w wymiarze:

  • proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego – w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
  • proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym – w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.


Przy ustalaniu wymiaru urlopu proporcjonalnego kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi w skali roku. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca. Jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Zgodnie z powyższym, pracownikowi zatrudnionemu na okres od 15 lipca do 14 sierpnia w wymiarze 1/2 etatu, który posiada ponad 12-letni staż pracy, przysługuje urlop proporcjonalny za okres lipiec–sierpień w wymiarze 2/12 z 13 dni = 2,16 – po zaokrągleniu 3 dni (zakładając, że w lipcu pracownik nie rozwiązał umowy o pracę z poprzednim pracodawcą).

Przy udzielaniu urlopu 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy – art. 154[2] § 2 k.p. Zatem 3 dni urlopu = 24 godziny urlopu.

Autor odpowiedzi: Katarzyna Pietruszyńska  
Odpowiedzi udzielono 23.08.2017 r.