Odpowiedź:

Podstawę wymiaru przysługującego pracownicy wynagrodzenia chorobowego (zasiłku chorobowego) powinno stanowić przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres listopad 2015 r. – październik 2016 r.

Uzasadnienie:

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownikowi, co do zasady, stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy – art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 372 z późn. zm.) – dalej u.ś.p. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego przez ubezpieczonego będącego pracownikiem za okres, z którego wynagrodzenie jest brane pod uwagę przy ustalaniu tej podstawy wymiaru, przez liczbę miesięcy, w których wynagrodzenie to zostało osiągnięte (art. 38 ust. 1 u.ś.p.). Pamiętać przy tym trzeba, że dla celów u.ś.p. za wynagrodzenie uważa się przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe (art. 3 pkt 3 u.ś.p.). Zasady obowiązujące przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego stosuje się również przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego – art. 92 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666).
Tym samym podstawę wymiaru przysługującego pracownicy wynagrodzenia chorobowego (zasiłku chorobowego) powinno stanowić przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres listopad 2015 r. – październik 2016 r. Nadmienić jednocześnie trzeba, że w niniejszym przypadku nie stosuje się zasady, zgodnie z którą w razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub w miesiącach, z których wynagrodzenie jest uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego (art. 40 u.ś.p.). Zasadę tę stosuje się w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy, a nie w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia za pracę. Z pytania nie wynika natomiast, aby nastąpiła zmiana wymiaru czasu pracy pracownicy.

Magdalena Kostrzewa,
autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  
Odpowiedzi udzielono  8.11.2016 r.